Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O.


 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O.CTPT của 2 ankan là?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B

  Gọi công thức tổng quát của 2 ankan là: CnH2n+2(n trung bình nhớ có dấu gạch bên trên).

  Ta có nH20/nco2=0,7/0,55=14/11

  =>(n+1)/n=14/11

  =>n=3,6

  2 ankan là C3H8 và C4H10 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ