Gọi (M), (m) lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = left| { – {x^3} + 3{x^2} – 3} right|) trên đoạn (left[ {1,;,3} right]). Khi đó (M + m) nằm trong khoảng nào? – Sách ToánGọi (M), (m) lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = left| { – {x^3} + 3{x^2} – 3} right|) trên đoạn (left[ {1,;,3} right]). Khi đó (M + m) nằm trong khoảng nào? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ