Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 8{x^2} + m} right|) trên đoạn (left[ { – 1;,1} right]) bằng 5. Tổng tất cả các phần tử của S bằng – Sách Toán

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 8{x^2} + m} right|) trên đoạn (left[ { – 1;,1} right]) bằng 5. Tổng tất cả các phần tử của S bằng – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ