Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (f(x) = left| {frac{{{x^2} + mx + m}}{{x + 1}}} right|) trên (left[ {1;2} right]) bằng (2). Tổng tất cả các phần tử của (S) là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ