Hãy tìm số tự nhiên x sao cho: ​(6frac{1}{3}:4frac{2}{9}


 • Câu hỏi:

  Tìm số tự nhiên x sao cho: (6frac{1}{3}:4frac{2}{9} < x < left( {10frac{2}{9} + 2frac{2}{5}} right) – 6frac{2}{9})  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Ta có:

   ( 6frac{1}{3}:4frac{2}{9} < x < left( {10frac{2}{9} + 2frac{2}{5}} right) – 6frac{2}{9} < frac{{19}}{3}:frac{{38}}{9} < x < frac{{92}}{9} + frac{{12}}{5} – frac{{56}}{9} < frac{3}{2} < x < frac{{32}}{5})

  Ta có:

  ( < frac{3}{2} < x < frac{{32}}{5} < 1,5 < x < 6,4)

  Vì x là số tự nhiên nên

  ( x in left{ {2;3;4;5;6} right})

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ