Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 có (overline{M}_X = 23,5).


 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 có (overline{M}_X = 23,5). Trộn V (lít) X với V1 (lít) hiđrocacbon Y được 107,5 gam hỗn hợp khí Z. Trộn V1 (lít) X với V (lít) hiđrocacbon Y được 91,25 gam hỗn hợp khí F. Biết V1 – V = 11,2 (lít) (các khí đều đo ở đktc). Công thức của Y là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  Giả sử V1 và V2 tương ứng với số mol n1 và n2 (n2 – n1 = 0,5)
  ⇒ n1X + n2Y = 107,5
  Và n2X + n1Y = 91,25
  Trừ 2 phương trình cho nhau:
  (n1 – n2)X – (n1 – n2)Y = 16,25
  ⇒ 0,5Y – 0,5 × 23,5 = 16,25
  ⇒ Y = 56 (C4H8) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ