Hỗn hợp X có chứa 0,2 mol C2H2 và 0,5 mol H2.


 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X có chứa 0,2 mol C2H2 và 0,5 mol H2. Nung nóng X sau một thời gian (xúc tác Ni) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 6,2. Hỗn hợp Y tác dụng tối  đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị a là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn khối lượng: mX = mY = 6,2g
  ⇒ nY = 0,5 mol
  ⇒ nX – nY = (n_{H_{2}}) pứ = (0,2 + 0,5) – 0,5 = 0,2 mol
  Ta có: npi(X) – (n_{H_{2}}) pứ = npi(Y) = (2n_{C_{2}H_{2}} – n_{H_{2}}) pứ = 2.0,2 – 0,2 = 0,2 mol
  ⇒ (n_{Br_{2}}) pứ = nPi(Y) = 0,2 mol • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ