Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là



Câu hỏi: Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là A. neopentan   B. 2- metylpentan C. ísopentan     D. 1,1- đimetylbutan.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B ĐÂY LÀ PHẦN TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 11 THEO BÀI HỌC. =======***========



Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ