Kết quả của ​(begin{aligned} B &=left(frac{4}{3}+frac{8}{3}right) cdotleft(frac{7}{4}-frac{6}{4}right):left(frac{6}{5}+frac{12}{5}+frac{1}{5}right) end{aligned}) là:

Chuyển đến thanh công cụ