Khẩu hiệu nào sau đây được nêu ra trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950? 


 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu nào dưới đây được nêu ra trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì ta không đưa ra khẩu hiệu này trong chiến dịch Biên giới.

  B loại vì đây khẩu hiệu “Phải phá tan cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp” là khẩu hiệu của chiến dịch Việt Bắc.

  C chọn vì khẩu hiệu được nêu ra trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là: “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”.

  D loại vì khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng” là khẩu hiệu của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ