My father ____.Câu hỏi: My father ____. A. has never smoked B. have never smoked C. has never been smoking D. have never been smoking   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Tạm dịch: Bố tôi chưa bao giờ hút […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ