Nghiệm của phương trình (sin x.cos x.left( {{{sin }^2}x – {{cos }^2}x} right) = 0) là:


 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình (sin x.cos x.left( {{{sin }^2}x – {{cos }^2}x} right) = 0) là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 11
  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  (begin{array}{l},,,,,,sin x.cos x.left( {{{sin }^2}x – {{cos }^2}x} right) = 0\ Leftrightarrow  – dfrac{1}{2}sin 2x.cos 2x = 0 Leftrightarrow  – dfrac{1}{4}sin 4x = 0\ Leftrightarrow sin 4x = 0 Leftrightarrow x = dfrac{{kpi }}{4},,left( {k in mathbb{Z}} right)end{array})

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ