The word bodies” in paragraph 3 refers to …………..


 • Câu hỏi:

  The word “bodies” in paragraph 3 refers to …………..

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: D

  “bodies” đề cập đến “the herders’ animals”

  Thông tin: This is because the big cats kill the herders’ animals, and drag the bodies away to eat high up in the mountains.

  Dịch nghĩa: Điều này là do những con mèo lớn giết động vật của những người chăn nuôi gia súc, và kéo các xác chết đi để ăn ở cao trên núi. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ