The word it in the first paragraph refers to ___.


 • Câu hỏi:

  The word it in the first paragraph refers to ___.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: C

  Particularly in congested urban areas, the noise produced as a by-product of our advancing technology causes physical and psychological harm, and detracts from the quality of life for those who are exposed to it.

  Dịch nghĩa: Đặc biệt ở các khu vực đô thị tắc nghẽn, tiếng ồn được tạo ra như một sản phẩm phụ của công nghệ tiến bộ của chúng tôi gây ra tác hại về thể chất và tâm lý, và làm giảm chất lượng cuộc sống của những người tiếp xúc với nó • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ