Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ 1:2) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro bằng a


 • Câu hỏi:

  Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ 1:2) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro bằng a (giả sử chỉ xảy ra phản ứng crackinh tạo ankan và anken với hiệu suất 100%). Kết luận nào đúng?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  TH1:
  C4H10 → C2H4 + C2H6
     1     →     1          1
  C7H16 → C2H4 + C5H12
     2     →      2          2
  ⇒ hỗn hợp Y (frac{d_{Y}}{H_{2}}=a?)
  I: Cracking cho 1 ankan và 1 anken
  (\ m_{X}=m_{Y}=58+100=258 \ d_{frac{Y}{H_{2}}}=frac{258}{6.2}=21,5)
  TH2:
  C4H10 → C3H6 + CH4
     1     →     1          1
  ⇒ nY = 10 
  (\ Rightarrow overline{M}_{Y}=frac{258}{10}=25,8 \ Rightarrow dfrac{Y}{H_{2}}=frac{25,8}{2}=12,9) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ