Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ 1:2 về số mol) thì thu đuợc hỗn hợp Y


 • Câu hỏi:

  Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ 1:2 về số mol) thì thu đuợc hỗn hợp Y (Giả sử chỉ xảy ra phản ứng cracking ankan với hiệu suất 100%). Xác định khối lượng phân tử trung bình của (Y (M_{Y})?)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  Xét X gồm 1 mol Butan và 2 mol Heptan ⇒ (m_{X} = 258 g Rightarrow M_{X} = 86 g)
  C4H10 và C7H16 khi cracking có dạng:
  (Ankan rightarrow anken + ankan) mới 
  (Rightarrow n_{hh sau}geq 2n_{X} Rightarrow M_{Y}leq frac{1}{2}M_{X}=43 g)
  Trường hợp tạo ra nhiều sản phẩm nhất là:
  (\ C_{4}H_{10} rightarrow C_{2}H_{4} + C_{2}H_{6} \ C_{7}H_{16} rightarrow 3 C_{2}H_{4} + CH_{4} \ Rightarrow n_{Y}=10 mol Rightarrow M_{Y}= frac{3M_{X}}{10}=25,8 \ Rightarrow 25,8 leq M_{Y}leq 43) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ