Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ). – Sách ToánCâu hỏi:
Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ).

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tập xác định (D = left[ {0; + infty } right)backslash left{ 1 right})

Ta có (mathop {lim }limits_{x to + infty } left( {frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x } right) = + infty ) nên đồ thị không có tiệm cận ngang.

Ta có (mathop {lim }limits_{x to {0^ + }} left( {frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x } right) = – 3)

(mathop {lim }limits_{x to {1^ + }} left( {frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x } right) = + infty ) nên đồ thị có tiệm cận đứng (x = 1).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Tiệm cậnLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ