Tính: (A = left( {17frac{{29}}{{31}} – 3frac{7}{8} + 17frac{{51}}{{59}}} right) – left( {2frac{{29}}{{31}} + 7frac{{51}}{{59}} – 4} right))Câu hỏi: Tính: (A = left( {17frac{{29}}{{31}} – 3frac{7}{8} + 17frac{{51}}{{59}}} right) – left( {2frac{{29}}{{31}} + 7frac{{51}}{{59}} – 4} right)) A.  ({25frac{3}{8} }) B.  ({25frac{1}{8} }) C.  ({15frac{3}{8} }) D.  ({15frac{1}{8} }) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Ta có:  (begin{array}{*{20}{l}} {A = left( {17frac{{29}}{{31}} – 3frac{7}{8} + 17frac{{51}}{{59}}} right) – left( {2frac{{29}}{{31}} + …Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ