Tổng hợp lý thuyết phương pháp đánh trọng âm (stress) với hậu tố tiếng anh lớp 12


Trọng âm với hậu tố/đuôi

Hậu tố là thành phần được thêm vào sau từ gốc. Hậu tố không phải là một từ và cũng không có nghĩa khi nó đứng riêng biệt.

 

Hậu tố/đuôi nhận trọng âm

+ -eer:

Ví dụ: volunteer/. ˌvɒlənˈtɪə /, career/ kəˈrɪə /

+ -ee:

Ví dụ: employee /empl ɔɪˈi:/, interviewee / ɪntəvjuːˈiː/

+ -oo:

Ví dụ: bamboo/ ˌbamˈbu:/, taboo/ təˈbuː /

+ -oon:

Ví dụ: afternoon/ ˌɑːftəˈnuːn /, cartoon/ kɑːˈtuːn /

+-ese:

Ví dụ: Vietnamese / ˌvɪetnəˈmiːz /

+ -ette:

Ví dụ: cigarette / ˌsɪɡəˈret /

+ -esque:

Ví dụ: picturesque /. ˌpɪktʃəˈresk /

+ -ade:

Ví dụ: lemonade / ˌleməˈneɪd /

+ -mental:

Ví dụ: environmental / ɪnˌvaɪərənˈment(ə)l̩ /

+ -nental:

Ví dụ: continental / ˌkɒntɪˈnent(ə)l̩ /

+ -ain:

Ví dụ: entertain / ˌentəˈteɪn /

 

Hậu tố/ đuôi làm trọng tâm rơi vào trước âm đó

+ -ion:

Ví dụ: population / ˌpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n̩ /

+ -ic:

Ví dụ: economic / ˌiːkəˈnɒmɪk /

+ -ial:

Ví dụ: industrial / ɪnˈdʌstrɪəl /

+ -ive:

Ví dụ: expensive / ɪkˈspensɪv /

+ -ible:

Ví dụ: responsible / rɪˈspɒnsɪb(ə)l/

+ -ity:

Ví dụ: ability / əˈbɪləti /

+ -graphy:

Ví dụ: photography / fəˈtɒɡrəfi /

+ -ious/eous:

Ví dụ: industrious / ɪnˈdʌstrɪəs /, advantageous / ˌædvənˈteɪdʒəs /

+ -ish:

Ví dụ: selfish / ˈselfɪʃ /

+ -ian:

Ví dụ: politician / ˌpɒlɪˈtɪʃ(ə)n /

 

Hậu tố/ đuôi làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên

+ -y:

Ví dụ: biology / baɪˈɒlədʒi /, accompany / əˈkʌmpəni /

+ -ce:

Ví dụ: independence / ˌɪndɪˈpend(ə)ns /, difference / ˈdɪf(ə)r(ə)ns /

+ -ate:

Ví dụ: graduate / ˈɡrædʒʊeɪt /, concentrate / ˈkɒns(ə)ntreɪt /

+ -ise/ ize:

Ví dụ: apologise / əˈpɒlədʒʌɪz /

+ ism/izm:

Ví dụ: tourism/, ˈtʊərɪz(ə)m /, criticism/ ˈkrɪtɪsɪz(ə)m /

 

Hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ

– Trừ những hậu tố đã được liệt kê ở các mục a, b, c của phần 2 thì tất cả những hậu tố còn lại đều không

ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

Ví dụ:

+ -ful:

 

 

 

 

 

âm rơi vào nguyên âm đôi eə.)

+ -er:

danger / ˈdeɪn(d)ʒə /(đuôi -er không ảnh hưởng nên từ danger trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

+ -or:

actor / ˈæktə / (đuôi -or không ảnh hưởng nên từ actor trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

+ -ist:

scientist / ˈsaɪəntɪst / (đuôi -ist không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và theo quy tắc trọng âm rơi vào nguyên âm đôi /ai/. Do đó, từ scientist trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

+ -ous:

dangerous / ˈdeɪn(d)ʒ(ə)rəs /(đuôi -ous và đuôi -er không ảnh hưởng đến trọng âm của từ nên từ

dangerous trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

+ -ly:

quickly/ ˈkwɪkli /(đuôi -ly không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ quickly trọng âm rơi vào âm

tiết đầu.)

+ -hood:

childhood / ˈtʃʌɪldhʊd /(đuôi -hood không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ childhood có trọng

âm rơi vào âm tiết đầu.)

+ -ship:

membership / ˈmembəʃɪp /(đuôi -ship và đuôi -er không ảnh hưửng đến trọng âm của từ nên từ

membership trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

+ -ment:

entertainment/ ˌentəˈteɪnm(ə)nt /(đuôi -ment không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, nên ta xét đến đuôi – ain. Theo quy tắc, đuôi -ain nhận trọng âm nên từ entertainment trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.)

+ -al:

historical/ hɪˈstɒrɪk(ə)l̩ /(đuôi -al không ảnh hưởng nên ta bỏ qua đuôi -al và xét đến đuôi -ic. Theo quy

tắc, đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó. Do đó, từ historical trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.)

+ -less:

homeless / ˈhəʊmləs / (đuôi -less không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ homeless trọng âm rơi

vào âm tiết thứ nhất.)

+ -ness

friendliness / ˈfren(d)lɪnəs / (đuôi -ness và đuôi -ly không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ

friendliness có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

+ -age:

shortage / ˈʃɔːtɪdʒ / (đuôi -age không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ shortage có trọng âm rơi

vào âm tiết thứ nhất.)

+ -ure:

pleasure / ˈpleʒə / (đuôi -lire không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ pleasure có trọng âm rơi

vào âm tiết thứ nhất.)

+ -ledge:

 

 

 

knowledge / ˈnɒlɪdʒ / (đuôi -ledge không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ knowledge có trọng

âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

+ -ing:

teaching / ˈtiːtʃɪŋ / (đuôi -ing không ảnh hưởng đến trọng âm của từ trường hợp này có i:. Do đó, từ

teaching có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

+ -ed:

listened / ˈlɪs(ə)n̩d / (đuôi -ed không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, listened có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /0/.)

+ -able:

comfortable / ˈkʌmf(ə)təb(ə)l̩ / (đuôi -able không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ comfortable có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm / ə /.)

+ -dom:

freedom / ˈfriːdəm / (đuôi -dom không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ freedom có trọng âm

rơi vào âm tiết thứ nhất.)

+ -some:

troublesome / ˈtrʌb(ə)ls(ə)m / (đuôi -some không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ troublesome có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

+ -ent/-ant

dependent / dɪˈpend(ə)nt / (đuôi -ent không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ dependent trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai theo quy tắc trọng âm rơi vào những âm kết thúc với nhiều hơn một phụ âm.) assistant / əˈsɪst(ə)nt / (đuôi -ant không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Do đó, từ assistant trọng âm rơi

vào âm tiết thứ hai theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm / ə /.)

 

Bài tập áp dụng

Bài tập

Mark the letter A, B, c or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 

 

1. A. compulsory

B. technology

C. academic

D. eliminate

2. A. exploration

B. attractive

C. conventional

D. impatient

3. A. responsible

B. apprehension

C. preferential

D. understanding

4. A. responsibility

B. trigonometry

C. conversation

D. documentary

5. A. doubtful

B. solidify

C. politics

D. stimulate

6. A. brotherhood

B. vertical

C. opponent

D. penalty

7. A. economics

B. sociology

C. mathematics

D. philosophy

8. A. climate

B. attractive

C. graduate

D. company

9. A. satisfy

B. sacrifice

C. apology

D. richness

10. A. activity

B. allergic

C. volunteer

D. employer

11. A. automatic

B. reasonable

C. mathematics

D. preservation

12. A. dangerous

B. successful

C. physical

D. gravity

13. A. specific

B. coincide

C. inventive

D. regardless

14. A. habitable

B. famously

C. geneticist

D. communist

15. A. abnormal

B. initial

C. innocent

D. impatient

 

Đáp án và giải thích

 

 

STT

Đáp án

Giải thích chi tiết đáp án

1

C

 1. compulsory / kəmˈpʌlsəri /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy

tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm rơi vào âm thứ ba tính từ cuối lên.

 1. technology / tekˈnɒlədʒi /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm rơi vào âm thứ ba tính từ cuối lên.
 2. academic /. ˌækəˈdemɪk /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 3. eliminate / ɪˈlɪmɪneɪt /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -ate thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

=> Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các phương án còn lại trọng âm

rơi vào âm tiết thứ hai.

2

A

 1. exploration /ˌekspləˈreɪʃn/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 2. attractive / əˈtræktɪv /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy

tắc đuôi -ive làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

 1. conventional / kənˈvenʃ(ə)n̩(ə)l /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và đuôi – ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 2. impatient / ɪmˈpeɪʃnt /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy

tắc trọng âm rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

=> Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

3

A

 1. responsible / rɪˈspɒnsɪb(ə)l̩ /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ible làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 2. apprehension / ˌæprɪˈhenʃn̩ /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 3. preferential / ˌprefəˈrenʃl̩ /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -ial làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 4. understanding / ˌʌndəˈstændɪŋ /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -ing không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và understand có âm cuối kết thúc với nhiều hơn một phụ âm /nd/.

=> Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại

trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

4

A

 1. responsibility / rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
 2. trigonometry /. ˌtrɪɡəˈnɒmətri /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
 3. conversation / ˌkɒnvəˈseɪʃ(ə)n/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì

 

 

theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

D. documentary/ ˌdɒkjʊˈment(ə)ri /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

=> Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư, các phương án còn lại

trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

5

B

 1. doubtful / ˈdaʊtfʊl /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy

tắc đuôi -fui không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

 1. solidify / səˈlɪdɪfaɪ /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyến ba âm tính từ cuối lên.
 2. politics / ˈpɒlɪtɪks /: từ này mặc dù có đuôi -ic nhưng trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất (trường họp đặc biệt của đuôi -ic). Từ này có thể dùng quy tắc phiên âm để giải thích (nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu).
 3. stimulate / ˈstɪmjʊleɪt /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -ate thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên. => Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các

phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

6

C

 1. brotherhood / ˈbrʌðəhʊd /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -hood và đuôi -er không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.
 2. vertical / ˈvɜːtɪkl̩ /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 3. opponent / əˈpoʊnənt /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ và âm /ou/. Tuy nhiên, nếu có cả

/ə/ lẫn /ou/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm /ou/.

 1. penalty/ ˈpenəlti /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

=> Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại

trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

7

D

 1. economics / ˌiːkəˈnɒmɪks /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 2. sociology / ˌsəʊʃiˈɒlədʒi /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.
 3. mathematics / ˌmæθ(ə)ˈmætɪks /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 4. philosophy/ fɪˈlɒsəfi /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy

tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.

=> Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

8

B

 1. climate / ˈklaɪmət /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy

tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ và trọng âm rơi vào nguyên âm đôi

/ai/.

 1. attractive / əˈtræktɪv /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy

 

 

 

tắc đuôi -ive làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

 1. graduate / ˈɡrædʒʊet /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -ate thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
 2. company / ˈkʌmpəni /: trọng âm roi vào âm tiết thú’ nhất. Vì theo quy tẵc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên. => Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án

còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

9

C

 1. satisfy / ˈsætɪsfaɪ /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
 2. sacrifice / ˈsækrɪfaɪs /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -ce thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
 3. apology / əˈpɒ:lədʒi /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
 4. richness / ˈrɪtʃnəs /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi -ness không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

=> Đáp án c trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại

trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

10

C

 1. activity /æk’tivəti/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
 2. allergic / əˈlɜːdʒɪk /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
 3. volunteer / ˌvɒlənˈtɪər /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy

tắc đuôi -eer nhận trọng âm.

 1. employer / ɪmˈploɪər /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -er không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm rơi vào nguyên âm đôi&nbsp

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ