Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu (S) có tâm (I( – 1;2;0),) bán kính R = 4 là


 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu (S) có tâm (I( – 1;2;0),) bán kính R = 4 là

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình mặt cầu (S) có tâm I( – 1;2;0), bán kính R = 4 là

  ({(x + 1)^2} + {(y – 2)^2} + {z^2} = 16). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ