Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (A(3;2;1)). Tính khoảng cách từ A đến trục Oy.


 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (A(3;2;1)). Tính khoảng cách từ A đến trục Oy. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khoảng cách từ điểm (Aleft( {3;2;1} right)) đến trục (Oy) là (d = sqrt {{3^2} + {1^2}}  = sqrt {10} ).

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ