Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Aleft( {1;2; – 3} right), Bleft( { – 2;3;1} right)). Đường thẳng đi qua (Aleft( {1;2; – 3} right)) và song song với (OB) có phương trình làTrong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Aleft( {1;2; – 3} right), Bleft( { – 2;3;1} right)). Đường thẳng đi qua (Aleft( {1;2; – 3} right)) và song song với (OB) có phương trình là – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ