Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (left( P right):2x – 3y + 2z – 15 = 0) và điểm (M(1;2; – 3)). Viết phương trình mặt phẳng (left( Q right)) qua M và song song với (left( P right))

Chuyển đến thanh công cụ