Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (left( P right):3x + 2y – z + 2 = 0) . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (left( P right))?

Chuyển đến thanh công cụ