Trong mặt phẳng với hệ tọa độ (Oxy) cho Parabol (left( P right):,{y^2} = 4x). (M) là một điểm khác (O) di động trên (left( P right)). (T) là một điểm khác (O) và khác (M) trên (left( P right)) sao cho (OT) vuông góc với (OM). – Sách ToánTrong mặt phẳng với hệ tọa độ (Oxy) cho Parabol (left( P right):,{y^2} = 4x). (M) là một điểm khác (O) di động trên (left( P right)). (T) là một điểm khác (O) và khác (M) trên (left( P right)) sao cho (OT) vuông góc với (OM). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ