Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N ; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là


 • Câu hỏi:

  Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N ; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  Tổng số nguyên tử cacbon trong các chất là bằng nhau → khi liên kết với các nguyên tố có hoá trị cao (N có hoá trị cao nhất), số đồng phân sẽ tăng → đáp án C.  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ