Unit 19 Lớp 4: What Animal Do You Want To See?-Lesson 3


1. Task 1 Lesson 3 Unit 19 lớp 4

Listen and repeat (Nghe và đọc lại)

‘Crocodile: I want to see ‘crocodiles.

‘Elephant: ‘Elephants are enormous.

‘Wonderful: The weather’s ‘wonderful.

‘Beautiful: Some zoo animals are ‘beautiful.

Tạm dịch

Tôi muốn xem những con cá sấu.

Những con voi thì to lớn.

Thời tiết đẹp.

Một vài động vật ở sở thú thì đẹp.

2. Task 2 Lesson 3 Unit 19 lớp 4

Listen and circle. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn)

1. I want to go to the zoo because I want to see ……………

a. animals

b. elephants

2. My brother does not like ………….. because they are scary.

a. elephants

b. crocodiles

3. The monkeys are ………………

a. beautiful

b. wonderful

4. Some zoo animals are ………….

a. beautiful

b. wonderful

Guide to answer

1. b; 2. b; 3. a; 4. b

1. I want to go to the zoo because I want to see elephants(Tôi muốn đến sở thú để xem voi.)

2. My brother does not like crocodiles because they are scary. (Em trai tôi không thích cá sấu vì chúng rất đáng sợ.)

3. The monkeys are beautiful(Những con khỉ xinh xắn.)

4. Some zoo animals are wonderful(Một vài con vật trong sở thú trông thật tuyệt.)

3. Task 3 Lesson 3 Unit 19 lớp 4

Let’s chant (Chúng ta cùng hát)

I want to go to the zoo

(Tôi muốn đi sở thú)

I want to go to the zoo. (Tôi muốn đi sở thú.)

Why? (Tại sao?)

Because I want to see the animals. (Bởi vì tôi muốn xem động vật.)

I like kangaroos. (Tôi thích những con căng-gu-ru.)

Why? (Tại sao?)

Because they’re beautiful. (Bởi vì chúng đẹp.)

I like elephants. (Tôi thích những con voi.)

Why? (Tại sao?)

Because they’re wonderful. (Bởi vì chúng tuyệt.)

4. Task 4 Lesson 3 Unit 19 lớp 4

Read and complete (Đọc và hoàn thiện)

Nam and Mai are at the zoo. There are many (1) ……………….. there. Some animals are (2) ………………. Mai does not like the elephants because they are (3) ………………….. Nam likes the (4) ………………. because they are (5) ……………….

Guide to answer

Nam and Mai are at the zoo. There are many (1) animals there. Some animals are (2) beautiful/friendly /scary. Mai does not like the elephants because they are (3) big/dangerous. Nam likes the (4) monkeys. because they are (5) funny.

Tạm dịch

Nam và Mai đến thăm vườn thú. Có nhiều động vật và vài con trong số chúng rất đẹp. Mai không thích voi bởi vì chúng to lớn và nguy hiểm. Nam thích khỉ vì chúng vui nhộn.

5. Task 5 Lesson 3 Unit 19 lớp 4

Let’s write (Viết)

  • Why do you want to go to the zoo? (Vì sao bạn muốn đến sở thú?)
  • What animal(s) do you like? And why? (Con vật nào bạn thích? Vì sao?)
  • What animal(s) don’t you like? And why not? (Bạn không thích con vật nào? Vì sao?)

I want to go to the zoo because …………………………

Guide to answer

I want to go to the zoo because I want to see different kinds of animals. At the zoo, there are a lot of animals and some of them are very beautiful. I like elephants because they are big. I don’t like crocodiles because they are scary.

Tạm dịch

Tôi muốn đi sở thú bởi vì tôi muốn xem các loài động vật khác nhau. Tại sở thú, có nhiều động vật và một vài con trong số chúng rất đẹp. Tôi thích voi vì chúng to lớn. Tôi không thích cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.

6. Task 6 Lesson 3 Unit 19 lớp 4

Project (Dự án)

Draw and coulour your favourite zoo animal(s). Then show it/them to the class and say why you like it/them (Vẽ và tô màu động vật trong vườn thú em yêu thích nhất. Sau đó đưa chúng cho cả lớp xem và nói tại sao bạn thích chúng)

7. Practice Task 1

Reorder the words to make sentences (Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh)

1. room?/ your/ wide/ How/ is

…………………………………………………………………

2. much/ gives us/ today./ Our teacher/ homework

…………………………………………………………………

3. some/ in the/ garden./ There are/ frogs

……………………………………………………………………

4. on schooldays./ never/ fishing/ goes/ Long

……………………………………………………………

8. Practice Task 2

Fill in the blank with suitable word (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

animals    jump     circus    dance     climb     swing

Linda and her friends are at the (1)______ now. They like the (2)________ very much. Linda likes monkeys because they can (3)________. Peter likes tigers because they can (4)_______. John likes bears because they can (5)______. Nga likes elephants because they can (6)_______.

9. Conclusion

Qua bài học này các em tiếp tục luyện tập cấu trúc hỏi về sở thích muốn đi thăm thú con vật nào và luyện viết về lí do thích hay không thích các loài vật đóLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ