Verse 34: WHO stands ______World Health Organization

Chuyển đến thanh công cụ