What is the main idea of the third paragraph?


 • Câu hỏi:

  What is the main idea of the third paragraph?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: D

  Snow leopards have been officially protected since 1975, but enforcing this law has proven difficult.

  Dịch nghĩa: Báo tuyết đã được bảo vệ chính thức từ năm 1975, nhưng việc thi hành luật này đã được chứng minh là khó khăn. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ