Why is noise difficult to measure?


 • Câu hỏi:

  Why is noise difficult to measure?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: A

  It is very difficult to measure because the discomfort experienced by different individuals is highly subjective and, therefore, variable.

  Dịch nghĩa: Rất khó để đo lường vì sự khó chịu của các cá nhân khác nhau rất chủ quan và do đó, rất khác nhau. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ